Posts Tagged ‘chocolate lava muffin’

Lava Muffin
1

Lava Muffin

ลาวาคือของเหลวที่ไหลออกจากภูเขาไฟ lava muffin ก็เหมือนแบบนั้นล่ะค่ะ ข้างในต้องเยิ้ม ๆ สิ่งสำคัญคงเป็นเรื่องของระยะเวลาในการอบแลุะอุณหภูมิที่เหมาะสม ถ้าใช้ระยะเวลานานและไฟแรงไป ขนมก็จะสุกเกินเหตุเป็น chocolate cake ไปเสียนั่นแล